I. Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania, obowiązujące na terenie Miasta Jordanowa na okres 3 lat.

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt upłynięcia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy z dniem 18 czerwca 2021r.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą,
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 472), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków świadczonych przez Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o..

II. Rodzaje prowadzonej działalności.

  1. Firma Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o. od 1 stycznia 2018 r. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa dla mieszkańców, których nieruchomości zlokalizowane są w rejonach miasta uzbrojonych w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Działalność ta jest prowadzona na podstawie:

- uchwały NR XXX/269/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 września 2017 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto Jordanów spółki pod firmą: Wodociągi Jordanowskie spółka z ograniczona odpowiedzialnością,

- decyzji Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 27 grudnia 2017 r., znak RGK.6233.1.2017.OŚ

oraz pozwoleń wodno-prawnych:

- na pobór wód powierzchniowych – decyzja Starosty Suskiego znak WS.TJ.6223/4/1/06 z dnia 07.02.2006 r.,

- na pobór wód podziemnych – studnia głębinowa S-1 – decyzja Starosty Suskiego znak WS.6341.4.4.2016.GM z dnia 26.10.2016 r.,

- na pobór wód podziemnych – studnia głębinowa S-2 – decyzja Starosty Suskiego znak WS.6341.4.2.2016.IS z dnia 25.10.2016 r.,

- na pobór wód podziemnych – studnia głębinowa S-3 – decyzja Starosty Suskiego znak WS.6341.4.3.2016.TJ,

- na pobór wód podziemnych – studnia głębinowa S-4 – decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w  Żywcu  znak KR.ZUZ.5.421.2.2.2018  z dnia 02.03.2018 r.,

- na pobór wód podziemnych – studnia głębinowa S-5 – decyzja Starosty Suskiego znak WS.6341.4.7.2017.MF z dnia 27.12.2017 r.,

- na odprowadzanie ze stacji uzdatniania wody podczyszczonych wód popłucznych – decyzja Starosty Suskiego znak WS.6341.4.7.2014.TJ z dnia 07.01.2015 r.,

- na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z zabudowy mieszkalnej -  decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w  Żywcu znak KR.ZUZ.5.421.23.2019.MP z dnia 04.09.2019 r.,

a także regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XL/361/2018 z dnia 10.09.2018 r. Projekt nowego regulaminu został przygotowany przez Radę Miasta Jordanowa na podstawie projektu opracowanego przez Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o.. Projekt ten został w dniu 26 stycznia 2021 roku wysłany do zaopiniowania do państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności firmy stanowi:

a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie Miasta Jordanowa, za pomocą urządzeń wodociągowych odbiorcom usług,

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- zapewnienie niezawodności zbiorowego odprowadzania ścieków dostarczonych przez usługobiorców, przestrzeganie wymagań ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

  1. Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o. osiąga inne przychody wykonując zadania własne gminy Miasta Jordanów, których nie obejmuje Taryfa.
  2. Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o. nie dokonują zakupu wody oraz nie wprowadza ścieków do urządzeń nie będących w jej posiadaniu.

III. Rodzaj i struktura taryfy

Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o. ustalają taryfę zawierającą takie same ceny usług dla wszystkich taryfowych grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzania ścieków. Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o. ustalają taryfę dwuczłonową, na którą składają się cena odniesiona do 1 m3 dostarczonej wody lub 1 m3 odprowadzanych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej. Do ustalonych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług , w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług

Woda.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Woda jest pobierana, uzdatniana i dostarczana w jednakowy sposób zarówno do celów socjalno-bytowych, jak również dla zakładów usługowych i produkcyjnych.

Ze względu na możliwość podjęcia uchwały o dopłatach do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych, różnice wynikające z różnych harmonogramów rozliczeń z mieszkańcami (gospodarstwami domowymi) i pozostałymi odbiorcami usług, Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o. ustalają cztery grupy taryfowe:

- Grupa 1 – firmy – taryfa taka sama jak w pozostałych grupach, rozliczenie miesięczne,

- Grupa 2 – gospodarstwa domowe w blokach mieszkalnych (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty) - taryfa taka sama jak w pozostałych grupach, rozliczenie miesięczne,

- Grupa 3 – gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych - taryfa taka sama jak w pozostałych grupach, rozliczenie kwartalne,

- Grupa 4 - gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych - taryfa taka sama jak w pozostałych grupach, rozliczenie kwartalne ryczałtem,

Wprowadzenie nowej ceny będzie skutkowało zapewnieniem przychodów ze sprzedaży w sposób pozwalający na osiągnięcie wyniku finansowego pozwalającego pokryć:

- koszty eksploatacji i utrzymania stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej,

- podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa,

- opłaty za usługi wodne.

Do wyznaczonej ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Ścieki.

Ze względu na możliwość podjęcia uchwały o dopłatach do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych, różnice wynikające z różnych harmonogramów rozliczeń z mieszkańcami (gospodarstwami domowymi) i pozostałymi odbiorcami usług, Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o. ustalają cztery grupy taryfowe:

- Grupa 1 – firmy – taryfa taka sama jak w pozostałych grupach, rozliczenie miesięczne,

- Grupa 2 – gospodarstwa domowe w blokach mieszkalnych (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty) - taryfa taka sama jak w pozostałych grupach, rozliczenie miesięczne,

- Grupa 3 – gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych - taryfa taka sama jak w pozostałych grupach, rozliczenie kwartalne,

- Grupa 4 - gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych - taryfa taka sama jak w pozostałych grupach, rozliczenie kwartalne ryczałtem,

Wprowadzenie nowej ceny będzie skutkowało zapewnieniem przychodów za odbiór ścieków w sposób pozwalający na osiągnięcie wyniku finansowego, pozwalającego pokryć:

- koszty eksploatacji i utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej,

- podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa,

- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Do wyznaczonej ceny dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

  1. Rodzaje i wysokość cen oraz stawek opłat

Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

 

Cena

zł.

Jednostka

miary

Opłata abonamentowa zł./kwartał

Opłata abonamentowa zł./m-c

netto

z VAT

 netto

z VAT

 netto

z VAT

Grupa 1

Firmy – rozliczenie miesięczne

8,65

9,34

m3

 

 

13,50

14,58

Grupa 2

Gospodarstwa domowe  w blokach mieszkalnych (SM, wspólnoty mieszkaniowe) – rozliczenie miesieczne

8,65

9,34

m3

   

13,50

14,58

Grupa 3

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – rozliczenie kwartalne

8,65

9,34

m3

17,73

19,15

   

Grupa 4

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – ryczałt – rozliczenie kwartalne

8,65

9,34

m3

12,85

13,88

   

Wysokość cen za odebrane ścieki w okresie 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

 

Cena

zł.

Jednostka

miary

Opłata abonamentowa zł./kwartał

Opłata abonamentowa zł./m-c

netto

z VAT

 netto

z VAT

 netto

z VAT

Grupa 1

Firmy – rozliczenie miesięczne

16,15

17,44

m3

 

 

8,39

9,06

Grupa 2

Gospodarstwa domowe  w blokach mieszkalnych (SM, wspólnoty mieszkaniowe) – rozliczenie miesieczne

16,15

17,44

m3

   

8,39

9,06

Grupa 3

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – rozliczenie kwartalne

16,15

17,44

m3

12,04

13,00

   

Grupa 4

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – ryczałt – rozliczenie kwartalne

16,15

17,44

m3

10,00

10,80

   

Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

 

Cena

zł.

Jednostka

miary

Opłata abonamentowa zł./kwartał

Opłata abonamentowa zł./m-c

netto

z VAT

 netto

z VAT

 netto

z VAT

Grupa 1

Firmy – rozliczenie miesięczne

8,81

9,51

m3

 

 

13,85

14,96

Grupa 2

Gospodarstwa domowe  w blokach mieszkalnych (SM, wspólnoty mieszkaniowe) – rozliczenie miesieczne

8,81

9,51

m3

   

13,85

14,96

Grupa 3

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – rozliczenie kwartalne

8,81

9,51

m3

17,95

19,39

   

Grupa 4

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – ryczałt – rozliczenie kwartalne

8,81

9,51

m3

12,80

13,82

   

Wysokość cen za odebrane ścieki w okresie 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

 

Cena

zł.

Jednostka

miary

Opłata abonamentowa zł./kwartał

Opłata abonamentowa zł./m-c

netto

z VAT

 netto

z VAT

 netto

z VAT

Grupa 1

Firmy – rozliczenie miesięczne

14,44

15,60

m3

 

 

8,93

9,65

Grupa 2

Gospodarstwa domowe  w blokach mieszkalnych (SM, wspólnoty mieszkaniowe) – rozliczenie miesieczne

14,44

15,60

m3

   

8,93

9,65

Grupa 3

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – rozliczenie kwartalne

14,44

15,60

m3

13,35

14,42

   

Grupa 4

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – ryczałt – rozliczenie kwartalne

14,44

15,60

m3

11,10

11,99

   

Wysokość cen za dostarczoną wodę w okresie 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

 

Cena

zł.

Jednostka

miary

Opłata abonamentowa zł./kwartał

Opłata abonamentowa zł./m-c

netto

z VAT

 netto

z VAT

 netto

z VAT

Grupa 1

Firmy – rozliczenie miesięczne

8,91

9,62

m3

 

 

14,14

15,27

Grupa 2

Gospodarstwa domowe  w blokach mieszkalnych (SM, wspólnoty mieszkaniowe) – rozliczenie miesieczne

8,91

9,62

m3

   

14,14

15,27

Grupa 3

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – rozliczenie kwartalne

8,91

9,62

m3

18,18

19,63

   

Grupa 4

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – ryczałt – rozliczenie kwartalne

8,91

9,62

m3

13,10

14,15

   

Wysokość cen za odebrane ścieki w okresie 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Taryfowa

grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

 

Cena

zł.

Jednostka

miary

Opłata abonamentowa zł./kwartał

Opłata abonamentowa zł./m-c

netto

z VAT

 netto

z VAT

 netto

z VAT

Grupa 1

Firmy – rozliczenie miesięczne

14,20

15,34

m3

 

 

9,11

9,84

Grupa 2

Gospodarstwa domowe  w blokach mieszkalnych (SM, wspólnoty mieszkaniowe) – rozliczenie miesieczne

14,20

15,34

m3

   

9,11

9,84

Grupa 3

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – rozliczenie kwartalne

14,20

15,34

m3

13,50

14,58

   

Grupa 4

Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych – ryczałt – rozliczenie kwartalne

14,2

15,34

m3

12,20

13,18

   
  1. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych. W przypadku braku wodomierzy, ilość wody dostarczonej do budynków ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70). W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy to nie jest możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Wodociągi Jordanowskie Spółka z o.o., na wniosek odbiorcy usług, dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności odbiorca pokrywa koszty tych czynności.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku,  rozliczenia ryczałtowe dotyczą 43 odbiorców zaopatrywanych w wodę oraz 2 dostawców ścieków (kanał). Ryczałty są likwidowane w miarę posiadanych  środków, gdyż montaż wodomierzy wiąże się z przeróbkami instalacji w budynkach, a w szeregu przypadkach zachodzi konieczność zamontowania studni wodomierzowych.

Ilość odbieranych ścieków, zgodnie z artykułem 27 ust.5 Ustawy, ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Do pobrania: Decyzja zatwierdzająca taryfę (PDF, 2MB)