Jordanów, 06.10.2023 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy,  Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników. ”

 

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie, 34-240 Jordanów, ul. Nad Skawą 6A, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000705169,

NIP: 5521721414, REGON: 368807878,

Nr BDO: 000143376,

kapitał zakładowy 300.000 zł,

tel. 18 26 75 389,

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres strony internetowej: www.wodociagi-jordanow.pl.

 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.

2.Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2019. 2019 z póżn. zm.).

3.Z treścią „Regulaminu udzielania zamówień” można zapoznać się na stronie internetowej wodociagi-jordanow.pl w folderze „Przetargi”.

3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 • Podstawowe dane Kod CPV:

190805 – ustabilizowany osad ściekowy – Część I

190801 – osady ściekowe tzw. skratek – Część II

190802 – osady z zawartością piaskowników – Część III

 

 • Nazwa zadania:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy,  Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników. ”

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie:

 1. Część I - ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 – pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Jordanów, w sposób określony w ofercie wykonawcy, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych.
 2. Część II - osadów ściekowych tzw. skratek o kodzie 19 08 01 - pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Jordanów, w sposób określony w ofercie wykonawcy, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych.
 3. Część III - osadów z zawartością piaskowników o kodzie 19 08 02 - pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Jordanów, w sposób określony w ofercie wykonawcy, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych.

Wykonawca dla zadania Część I, II, III:

 1. zobowiązany jest do wydzierżawienia Zamawiającemu po jednym kontenerze (o wielkości 5 m3 na osad, o wielkości 5 m3 na skratki i piasek) na plac oczyszczalni ścieków w celu ciągłego gromadzenia osadów,
 2. musi posiadać numer rejestrowy BDO,
 3. oznaczy w każdej karcie przekazania odpadów rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad oraz kod odpadu,
 4. musi posiadać wszelkie zezwolenia, dopuszczenia, licencje związane z realizacją zadania dla części I, II i III w szczególności:
  1. pozwolenie na transport osadów,
  2. pozwolenie na prowadzenie działalności przetwarzania odpadów,
  3. pozwolenie na prowadzenie działalności zbierania odpadów,
  4. zezwolenie na zagospodarowanie osadów ściekowych.
 5. zobowiązuje się wywozić osady na każde zlecenie Zamawiającego, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami.
 6. zobowiązuje się do o odebrania osadów od Zamawiającego. Obowiązek aktualizuje się za każdym razem, z chwilą złożenia zamówienia przez Zamawiającego (w formie telefonicznej lub pisemnej). Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie maksymalnym do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o zapotrzebowaniu.
 7. zobowiązuje się potwierdzać odbiór osadów Kartą Przekazania Odpadów (wg aktualnych wzorów kart zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa) sporządzaną każdorazowo przy odbiorze osadów w systemie Bazy Danych o Odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia każdej partii odebranych osadów i sporządzania na tę okoliczność
 8. po odebraniu komunalnych osadów od Zamawiającego pełna odpowiedzialność za nie, przechodzi na Wykonawcę.
 9. ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego dla części I, II, III jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w niniejszym postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 3 ).

Przewidywana, szacunkowa ilość osadów będąca przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi:

 1. dla części I: nr kodu – 190805 Ustabilizowany osad ściekowy zgromadzony w kontenerze w ilości ok. 220 Mg w skali roku,
 2. dla części II: nr kodu – 190801 Osad ściekowy – skratki w ilości ok.20 Mg w skali roku,
 3. dla części III: nr kodu – 190802 Osad z zawartością piaskowników w ilości ok. 20 Mg w skali roku Ilość osadów przeznaczonych do wywozu i zagospodarowania w skali miesiąca to średnio: 190805 – 18 Mg, 190801 – 1,6 Mg, 190802 – 1,6 Mg (ilość ta jest uzależniona od pory roku i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalniach).

Stosowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1648, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o odpadach” oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy poprzez wizję lokalną na terenie oczyszczalni ścieków.

Wywóz odpadów będzie się odbywał do miejsca przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Załadunku odpadów, będących przedmiotem zamówienia, Wykonawca dokona własnym sprzętem. Moment załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy będzie traktowany, jako wydanie odpadu Wykonawcy.

 

 1. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 1. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta alternatywna (wariantowa) nie będzie brana pod uwagę i zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie po każdorazowym zgłoszeniu przez Zamawiającego.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH, O KTÓRYM MOWA w ust. 3.5 REGULAMINU:
 • W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty, chyba że udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji.
 • Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu u Wykonawcy jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji Wykonawcy,
  3. pełnieniu u Wykonawcy funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą.
 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:
 2. Zgodnie z ust. 6.1 „Regulaminu udzielania zamówień” z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
  • będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
  1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  3. o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
  7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270- 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
 • jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 • wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 • wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 • jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 • jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu, składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 • który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy: a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;
 • jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 8 lit. a lub b;
 • w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
 • który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
 • jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu ust. 3.5 Regulaminu, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
 • który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
 • który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
 • który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 1. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

Zgodnie z ust. 6.19 „Regulaminu udzielania zamówień” Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zapytania.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
 • Oferta ważna spełniać musi następujące warunki: a) Pisemna, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z ust. 16 niniejszego zapytania i złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 • Wykonawca składający ofertę:
 1. musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 2. musi spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w rozdziale VI ust. 6.4 „Regulaminu udzielania zamówień”.

13.       WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

 1. Do wypełnionego formularza oferty (Załącznik nr 1) winny być dołączone następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie wykonawcy przystępującego do udziału w postępowaniu o zamówienie zgodnie z ust. 6.4 „Regulaminu udzielania zamówień” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2,
  2. oświadczenie wykonawcy dotyczące danych osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3,
  3. wydruk z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (Wykonawca może dołączyć do oferty aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji)
  4. umowa regjąca współpracę podmiotów występujących wspólnie (jeżeli zachodzi taka okoliczność),
  5. stosowne pełnomocnictwo(a) dla osoby podpisującej ofertę – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  6. w zakresie posi aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazaniuluadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenia lub wpisy do rejestrów związane z prowadzeniem działalności, objętej niniejszym zamówieniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lub oświadczenie Wykonawcy o zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwoleń lub wpisów, ze wskazaniem podstawy prawnej;
  7. w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 2. Wymagane wyżej dokumenty (informacje, oświadczenia, potwierdzenia, zaświadczenia) winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy.
 3. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wyżej wymienione dokumenty (dokumenty wymienione w ust. 13 pkt 1 a), b) i c) musi złożyć każdy podmiot ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenie do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów. W przypadku składania ofert przez konsorcjum do oferty musi być załączona umowa konsorcyjna, która musi zawierać: 1) określenie celu gospodarczego, 2) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia 3) wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
 4. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia  20.11.2023 r.

 

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIENIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
 • Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazać pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
 • pisemnie na adres: Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. ul. Nad Skawą 6A, 34-3240 Jordanów,
 • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 –13:00 : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 • Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w terminie do dnia 13.10.2023 r., do godz. 15:00.
 • W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 • Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, w języku polskim oraz w walucie PLN.
 • Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zdania, a niezbędne do jego wykonania.
 • W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.
 • Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w zapytaniu.
 • Oferta i wszystkie załączniki do oferty (w tym oświadczenia) winny być sporządzone w sposób czytelny, zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub nieczytelny podpis z imienną pieczątką. Dokument uprawniający do jednoosobowego lub wspólnego podpisania oferty (np. akt powołania, umowa o utworzeniu konsorcjum) lub pełnomocnictwo załącza się do oferty, chyba że upoważnienie wynika z innego dokumentu złożonego przez Wykonawcę (np. z wypisu rejestru).
 • Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (tj. właściciela firmy lub osobę upoważnioną).
 • Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco: Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., ul. Nad Skawą 6A, 34-240 . Oferta na – „Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy, Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników.” Nie otwierać przed dniem 20.10.2023 r., godz. 11:00”,
 • Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby umożliwić zwrot oferty złożonej po terminie.
 • Wykonawca może, przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
  1. Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ....”.
  2. Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie oferty już złożonej następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
 • Zamkniętą kopertę zabezpieczoną przed nieniszczącym otwarciem i opisaną jak w ust. 16 pkt 8) zapytaniu zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nad Skawą 6A w Jordanowie w sekretariacie– nie później niż do godz. 10:30 w dniu 20.10.2023 r.
 • Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
 • Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie przy ul. Nad Skawą 6Aw Jordanowie w dniu 20.10. 2023 r. o godz. 11:00 – w sekretariacie.
 • Otwarcie ofert jest jawne. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, proszę rozważyć rezygnację z uczestnictwa w publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
 • W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny ofertowe.
 • W toku badania ofert (część niejawna) Zamawiający stwierdzi ich ważność oraz zawartość merytoryczną.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
 • Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania m.in. podatek VAT itp.
 • Cena oferty będzie traktowana jako wynagrodzenie ryczałtowe i nie będzie podlegać zmianom.
 • Cena oferty nie może być wyrażona w walucie obcej.
 • Oferta winna uwzględniać cenę bez podatku VAT i z podatkiem VAT.
 • Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
 1. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
 • Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
 • Cena - 100 %
 • Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska zaoferuje najniższą cenę.
 • Porównanie ofert będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu. Ofert odrzuconych lub uznanych za nieważne nie porównuje się.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
 • O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.
 • O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 • Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • Niniejsze zapytanie wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej wodociagi-jordanow.pl i pobierana jest samodzielnie przez Wykonawców. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści zapytania w toku postępowania umieszczane będą na podanej stronie internetowej.
 • Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego dotyczącymi niniejszego postępowania.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu mają ponadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny.
 • Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku wszystkich Wykonawców.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4.
 • W procedurze przetargowej Zamawiający na równych prawach traktuje wszystkich Wykonawców, wg reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie pisemnej.
 • Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie na podstawie decyzji Prezesa Zarządu Zamawiającego, bez podania przyczyn.

 

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o., z siedzibą ul.  Nad Skawą 6A, 34-240 Jordanów, 18 26 75 389, adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona internetowa: www.wodociagi-jordanow.pl.
 2. administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków w Jordanowie o kodach: Część I: 190805 – ustabilizowany osad ściekowy, Część II: 190801 – osady ściekowe tzw. skratek, Część III: 190802 – osady z zawartością piaskowników”.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];  żądanie, o którym mowa w art. 18 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. Pełnomocnik Zamawiających informuje, iż Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał;
 2. Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
  z 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu
  i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO;
 3. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
  w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, należy złożyć oświadczenia
  o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO o treści zawartej w formularzu oferty.

 

 

22.       Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo – cenowy,
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy odnośnie danych osobowych,
 • Załącznik nr 4 – Wzór umowy,
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zatwierdzam Prezes Zarządu Spółki

(-) Tomasz Wilgierz

 

Zawiadomienie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

 Zapytanie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 

 

 

 

[1] skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

[2] prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego