Postępowanie nr: WJ/1/05/2024

Zapytanie ofertowe

 

Nazwa zamówienia:

„Dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych”.

 

Zamawiający:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie
ul. Nad Skawą 6A, 34-240 Jordanów,
KRS: 0000705169, NIP 5521721414, REGON 368807878,
tel. 18 26 75 389
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wodociagi-jordanow.pl

 

JORDANÓW, maj 2024 r.

I.
ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.
ul. Nad Skawą 6A, 34-240 Jordanów

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o.
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 2019. 2019 z póżn. zm.).

II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnych odczytów wskazań, uszczelek do wodomierzy, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych.

Wykaz wodomierzy, uszczelek do wodomierzy, modułów radiowych do zdalnego odczytu wskazań, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych – wymagania techniczno – jakościowe:

A. wodomierz ETW ECO DN15 Q3-2,5 L-110 R160-H R100-V 500C – 150 sztuk:
1) wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, przystosowany do zamontowania modułu radiowego,
2) liczydło hermetyczne IP68,
3) klasa dokładności: w poziomie R160, wg. MID,
4) przepływ nominalny Q3: 2,5 m3/h,
5) długość wodomierza: 110 mm,
6) gwint zewnętrzny króćca: 3/4",
7) fabrycznie nowy, z cechą legalizacyjną nadaną w roku dostarczenia,
8) wysoka odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego,
9) zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360°,
10) wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,
11) konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
12) korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
13) muszą posiadać zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar lub inny dokument równoważny,
14) wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce,
15) możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących, jedna nakładka na jeden wodomierz,
16) atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej.

B. wodomierz ETW ECO DN20 Q3-4,0 L-130 R160-H R100-V 500C – 50 sztuk:
1) wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej, przystosowany do zamontowania modułu radiowego,
2) liczydło hermetyczne IP68,
3) klasa dokładności: w poziomie R160, wg. MID,
4) przepływ nominalny Q3: 4,0 m3/h,
5) długość wodomierza: 130 mm,
6) gwint zewnętrzny króćca: 1",
7) fabrycznie nowy, z cechą legalizacyjną nadaną w roku dostarczenia,
8) wysoka odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego,
9) zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355° i blokadę obrotu powyżej 360°,
10) wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,
11) konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
12) korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,
13) muszą posiadać zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar lub inny dokument równoważny,
14) wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne Zatwierdzenie Typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce,
15) możliwość zamontowania modułu radiowego, przystosowanego do systemu zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących, jedna nakładka na jeden wodomierz,
16) atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej.

C. uszczelki do wodomierza DN 20– 400 sztuk i do wodomierza DN 15 – 300 sztuk:
1) wykonana z fibry technicznej,
2) zastosowanie w instalacji wody pitnej,
3) atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej.

 

D. moduł radiowy Flowis+ ECO4 IP68 - 200 sztuk: ( 195 + 5 z anteną)
1) moduł radiowy z rodziny Flowis+,
2) element systemu radiowego odczytu LibraRS,
3) stopień ochrony IP68 - moduł hermetyczny,
4) moduły radiowo-nadawcze do zamontowania na wodomierzach powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości nie wymagającej specjalnego zezwolenia,
5) moduł radiowy musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza,
6) zbieranie danych przesyłane przez moduły radiowe powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego elementu systemowego,
7) praca w systemie dwukierunkowym na odległość minimum 300 m,
8) moduł radiowy powinien dostarczać między innymi informacje: nr wodomierza, aktualną datę, zapis objętości miesięcznej i aktualnej, historie objętości, aktualny przepływ, nr klienta,
9) we wskazanych przypadkach w specyfikacji ilościowej wymagana jest możliwość pracy modułu w całkowitym zanurzeniu pod wodą,
10) moduły radiowo-nadawcze muszą być przystosowane do zamontowania bezpośrednio na zainstalowanym u klienta wodomierzu, bez naruszenia jego cechy legalizacyjnej,
11) moduł powinien dostarczać informacji o alarmach: zewnętrzne pole magnetyczne, przepływ wsteczny i maksymalny, odłączenie modułu, brak przepływu,
12) żywotność baterii minimum przy ciągłej pracy modułu – dwa okresy legalizacyjne wodomierza tj. co najmniej 10 lat,
13) każdy dostarczony moduł radiowo-nadawczy musi być fabrycznie nowy i posiadać Certyfikat CE,
14) transmisja danych zabezpieczone algorytmem szyfrującym AES.

 

 

E. Plomba do wodomierzy zatrzaskowa DN 20 3/4" – 200 sztuk,
1) Przeznaczone do plombowania wodomierzy i śrubunków,
2) Produkowane w rozmiarze: ¾ z możliwością zastosowania na wodomierz DN 20,
3) Oznaczone indywidualną 8-cyfrową numeracją w postaci etykiety.

F. Złączka redukcyjna 1"-3/4" do wodomierza z DN15 - DN20 (przedłużka wodomierza) 250 sztuk.
1) redukcja do łączenia i redukowania średnicy linii instalacji wodnych przy wodomierzu,
2) materiał - mosiądz,
3) zastosowanie w instalacji wody pitnej,
4) atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej.

G. Okres udzielenia gwarancji dla wodomierzy.
Wykonawca zapewni okres gwarancji 60 m-cy dla wodomierzy i 120 m-cy dla urządzeń do zdalnych, radiowych odczytów. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę do 14 dni od momentu odebrania niepełnowartościowego towaru.

III.
TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1. Miejscem dostawy jest: siedziba Zamawiającego tj. ul. Nad Skawą 6a, 34-240 Jordanów.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem na własny koszt i ryzyko.
3. Wykonawca dokona również rozładunku przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.
4. Transport i dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w okresie czerwiec- październik 2024 r.
5. Zamówienie zostanie złożone przez Zamawiającego średnio dwa razy w czasie obowiązywania umowy.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie i regularnie, w asortymencie i ilościach podanych przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia, zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami.
8. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia terminu i godziny każdej dostawy z osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.
9. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w Formularzu oferty są stałe przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlegają zmianie.

IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje warunku w ww. zakresie.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania, o których mowa powyżej rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
c) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.).

 

V. WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY:

Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru);
3) Parafowany wzór Umowy stanowiący Załącznik nr 2;
4) Aktualny wydruk z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji z Działalności Gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji Wykonawcy czytelny podpis wskazujący imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli identyfikacji można dokonać w inny sposób (czytelnie napisane jest imię i nazwisko np. pieczęć imienna) - dopuszczalna jest forma skrócona.
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów.
VI.
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem.
2. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest:
 Prezes Zarządu - Tomasz Wilgierz tel. 18 26 75 389, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.

VII.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA WARTOŚCI OFERTY:
1. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
2. Ceny jednostkowe muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wyrażoną cyframi i słownie, ważna będzie cena wyrażona słownie.
4. Wartość ofertowa powinna być wyrażona w jednym wariancie, określona cyfrowo i słownie. Nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Wszystkie ceny i kwoty powinny być podane z dokładnością do jednego grosza.
6. Wartość podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składki związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty transportu i dostarczenia do siedziby Zamawiającego (wniesienie).
7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

 VIII.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Każdy oferent może przedstawić tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wybór Wykonawcy dokonany zostanie na podstawie złożonych ofert cenowych.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz przedstawia najniższą cenę.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, własnoręcznie podpisana (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie ze sposobem reprezentacji wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź wynikającą z innego dokumentu). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.
7. Jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty pełnomocnictwo, z treści którego wynika umocowanie do podpisania oferty przez pełnomocników.
8. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami, oświadczeniami) należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
10. Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą/kurierem na adres Zamawiającego:

Wodociagi Jordanowskie sp. o.o. ul. Nad Skawą 6a, 34-240 Jordanów.

11. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz oznakowana w następujący sposób:

ZAPYTANIE OFERTOWE
Oferta w postępowaniu dla zadania pn.:
„Dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnych odczytów wskazań uszczelek do wodomierzy, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych”.

nie otwierać przed: 06.06.2024 r. o godz. 10:30.

IX.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć w następujących terminie:

do dnia 06.06.2024 r. do godz. 10:00

 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
3. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową (kurierską) za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) znalazła się w siedzibie Spółki.

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:

ul. Nad Skawą 6a, 34-240 Jordanów, w dniu 06.06.2024 r. o godz. 10:30.
X.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Wykonawca pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XI.
ZASADY WYBORU I KRYCERIA OCENIANIA OFERT:
1. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, tj. cena oferty (brutto) łączna wartość oferty
– waga: 100 %
3. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę punktów [P]. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania przed terminem otwarcia ofert oraz unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o unieważnieniu lub zakończeniu postępowania przygotowującego umowę Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom.
9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy:
1) nie wykazali braku podstaw do wykluczenia z powodu o których mowa w rozdziale IV Zapytania ofertowego,
2) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą o czas wskazany przez Zamawiającego.
10. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
2) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
3) jest niezgodna z przepisami prawa, w szczególności została podpisana przez osobę nieupoważnioną.
11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

XII.
FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawiadomi o miejscu i terminie zawarcia umowy, nie dłuższym niż 14 dni od daty powiadomienia o wyborze, warunkach określonych we wzorze umowy integralną część niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany przekazać informacje niezbędne do przygotowania umowy, zgodnie ze wzorem umowy.
4. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z ZO, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę spełnienia warunków, chyba, że w postępowaniu złożone będą tylko dwie oferty lub upłynie termin związania ofertą

XIII.
WARUNKI UMOWY
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

XIV.
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY:
W związku z tym, że postepowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej wymienione w tej ustawie. Zgodnie z postanowieniami rozdziału XVI Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Spółkę:
1. Protest przysługuje Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia.
2. Protest przysługuje wyłącznie w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, wobec czynności:
a) wykluczenia protestującego z postępowania,
b) odrzucenia oferty protestującego.
3. Protest powinien wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z niniejszym regulaminem i/lub dokumentacją zamówienia, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie protestu.
4. Protest wnosi się do Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wykluczeniu i/lub odrzuceniu oferty Wykonawcy.
5. Rozstrzygnięcie protestu przekazywane jest Wykonawcy w jednej z form dopuszczonych dokumentacją zamówienia, a od podjętej decyzji nie przysługuje dalsze odwołanie.

XV.
INFORMACJA O PRZETARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. z siedzibą w Jordanowie ul. Nad Skawą 6a, 34-240 Jordanów, tel. 18 26 75 389
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu przeprowadzanie postępowania, na wykonanie zadania określonego w zapytaniu ofertowym prowadzonego w trybie zapytania ofertowego „Dostawa wodomierzy do wody zimnej, modułów radiowych do zdalnych odczytów wskazań, uszczelek do wodomierzy, opasek plombujących oraz złączek redukcyjnych.” (art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) oraz - w przypadku wybranej oferty – w celu realizacji przedmiotu umowy.
d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ewentualne konsekwencje nie podania danych to nie rozpatrzenie oferty w ww. postępowaniu.
e) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
f) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
g) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
h) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą poddawane profilowaniu.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz „OFERTA”
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

Jordanów, dnia 23.05.2024
Zatwierdzam Tomasz Wilgierz

Zawiadomienie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert

Zapytanie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2