Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.

 

Zawiadomienie o obowiązku podłączenia instalacji wewnętrznej domu

do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej

w ramach projektu: „Gospodarka wodno-kanalizacyjna w aglomeracji Jordanów”.

Spółka Wodociągi Jordanowskie sp. z o.o. niniejszym informuje o obowiązku właścicieli nieruchomości przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynikającym z  art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwolnienie z w/w  obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych, o czym właściciel nieruchomości zobowiązany jest powiadomić Spółkę przedstawiając jednocześnie odpowiednie dokumenty.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy mieszkańców nieruchomości, które mają faktyczną możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Przed wykonanie przyłączenia kanalizacyjnego mieszkańcy zobowiązani są do złożenia wniosku do Spółki Wodociągi Jordanowskie o wydanie warunków przyłączenia do sieci z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością. Wniosek o warunki i oświadczenie można pobrać bezpośrednio w biurze spółki jak i również ze strony internetowej www.wodociagi-jordanow.pl w zakładce Pliki do pobrania. Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze spółki Nad Skawą 6A lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Przyłącze kanalizacyjne musi być wykonane zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi, a po jego wykonaniu konieczne jest zgłoszenie do Spółki gotowości do odbioru wykonanego przyłącza, którego odbioru dokonują pracownicy Spółki.

Nadmienia, że Spółka Wodociągi Jordanowskie będzie świadczyć usługi podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy chcący skorzystać z usług Spółki proszeni są o wyrażenie swojej woli podczas składania wniosku o warunki przyłączenia do sieci.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 w/w właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Dlatego też od 30.11.203 r. zostaną przeprowadzone czynności kontrolne w/w nieruchomości, których przedmiotem będzie sprawdzenie:

  • szczelność zbiorników bezodpływowych,
  • dokumentów potwierdzających systematyczne opróżnianie zbiornika bezodpływowego.